Thai English

โครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2561

    

    

    

    

    

     

          จัดอบรมให้กับกลุ่มคณะผู้บริหาร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนการงาน เรื่อง "การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน" ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมพระปรางค์ สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ชั้น 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต การมีคุณธรรมและจริยธรรม และการให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อให้รู้ถึงบทบาทหน้าที่เพื่อให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบและภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่น

   

   

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th