Thai English

 

“การจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว”

        งานประเพณีตักบาตรเทโว นับเป็นวัฒนธรรมประเพณีไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งจะเห็นได้ว่าพุทธศาสนิกชนจะมารวมตัวกันใส่บาตรในวันนั้น  สำหรับความเป็นมาของวันตักบาตรเทโวนั้นหมายถึงวันทำบุญตักบาตรในเทศกาลวันออกพรรษา ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จลงจากเทวโลก เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว ทรงเทศนาโปรดประชาชนในแคว้นต่างๆ  ของประเทศอินเดียตอนเหนือ ตั้งแต่เมืองราชคฤห์  เมืองพาราณสี  เมืองสาวัตถี และเมืองกบิลพัสดุ์  ซึ่งเป็น   ปิตุภูมิของพระองค์ ทรงเทศนาโปรดพระประยูรญาติทั้งหลายถ้วนหน้า แล้วทรงปรารถนาจะสนองพระคุณมารดาที่หลังประสูติพระองค์ได้ 7 วัน ก็สิ้นพระชนม์ จึงได้ไปเกิดเป็นนางสวรรค์อยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิต และในพรรษาที่ 7 หลังจากตรัสรู้ พระพุทธองค์จึงเสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์  ได้เทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธมารดาอยู่พรรษาหนึ่ง ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 จึงเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มาประทับที่เมืองสังกัสสะ จากนั้นประชาชนได้พากันไปเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อทำบุญตักบาตร

ด้วยเหตุนี้จึงถือว่าวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากเทวโลกลงมาสู่เมืองมนุษย์ บรรดาพุทธศาสนิกชนจึงนิยมตักบาตรกันเป็นพิเศษ เป็นประเพณีสำคัญสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ เรียกว่า 
"ตักบาตรเทโว" หรือ “ตักบาตรดาวดึงส์” โดยพระสงฆ์จำนวนมากเดินลงบันไดจากมณฑปพระพุทธบาทลงมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากพุทธศาสนิกชน โดยอาหารที่นิยมใส่ในวันนั้น นอกจากข้าวและอาหารคาวหวานแล้ว ก็จะมีข้าวต้มลูกโยน หรือข้าวต้มมัดที่พุทธศาสนิกชนหลายจังหวัดมักจะนำมาใส่บาตรในวันนั้น  อีกด้วย

          เทศบาลเมืองเพชรบุรี  โดยกองการศึกษา ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน และประชาชนที่สนใจ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโว ถวายข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์  เนื่องในวันออกพรรษา ณ บริเวณหน้าเขาวัง ถนนราชวิถี (เริ่มตั้งแต่บริเวณเชิงทางขึ้นเขาวัง)  ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 07.00 น. เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้คนในท้องถิ่น มีความรัก ความสามัคคี และความปรองดองกันในชุมชน

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity