Thai English

 

กำหนดการตรวจสอบและรับรองสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ
เทศบาลเมืองเพชรบุรี
ระหว่างวันที่ 17 กันยายน - 31 ตุลาคม พ.ศ.2561

รายละเอียดการแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

         หลักฐานสำคัญประกอบการแสดงตนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
               1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย (บัตรตัวจริง พร้อมสำเนา)
               2. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา
               3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเล่มจริง พร้อมสำเนา
               4. หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้เป็นปัจจุบัน

           (กรณีไม่สามารถมาแสดงตนได้ ให้มอบฉันทะเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมนำเอกสารของผู้มอบและผู้รับมอบ ตามข้อ 1 และ 2)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดการแสดงตนการดำรงชีวิตอยู่ของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ

         หลักฐานสำคัญประกอบการแสดงตนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ
               1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย (บัตรตัวจริง พร้อมสำเนา)
               2. บัตรประจำตัวผู้พิการที่ยังไม่หมดอายุ (บัตรจริง พร้อมสำเนา)
               3. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา
               4. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเล่มจริง พร้อมสำเนา
               5. หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้เป็นปัจจุบัน

           (กรณีไม่สามารถมาแสดงตนได้ ให้มอบฉันทะเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมนำเอกสารของผู้มอบและผู้รับมอบ ตามข้อ 1 และ 3)

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity