Thai English

 

กำหนดการรับคำขอ
การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี (หน้าห้องประชุม 1)
เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สำหรับ   ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2500
และเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2501 (เฉพาะผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียน)

หลักฐานสำคัญประกอบการยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพ
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่าย (บัตรจริง) พร้อมสำเนา
- ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา
- สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เล่มจริง) พร้อมสำเนา
   ***สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผ่านธนาคาร***
- รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
- หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้เป็นปัจจุบัน

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th