Thai English

 

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี


ยุทธ  อังกินันทน์
นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี


พล.ต.ต.ชวลิต  ภัยลี้
รองนายกเทศมนตรี
นายพลยุทธ  อังกินันทน์
รองนายกเทศมนตรี
นายกิตติพงษ์ เทพพานิช
รองนายกเทศมนตรี


นายสำราญ รัตนไพบูลย์กิจ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายพีระ เกตุแก้ว
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายกิตติพงษ์ พึ่งแตง
เลขานุการนายกเทศมนตรี
 นายจรุงศักดิ์ เรืองแก้ว
ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี


นายสัญชัย  บรรณโศภิษฐ
รองปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี

 
นางกนกวรรณ  ปัจจันตโชติ
รองปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี
  

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity