Thai English

 


กำหนดการตรวจสอบและรับรองสถานะของผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
ระหว่างวันที่  11 กันยายน - 31 ตุลาคม 2560
เวลา 9.00 - 16.00 น.

ลำดับที่ วัน เดือน ปี เวลา สถานที่รับแสดงตน
1 11-15 ก.ย.60 9.00 - 16.00 น. หน้าศาลาใหญ่วัดลาด
2 18-22 ก.ย.60 9.00 - 16.00 น. ศาลาข้างล้านออกกำลังกาย วัดป้อม
3 25-29 ก.ย.60 9.00 - 16.00 น. ใต้ศาลาการเปรียญ วัดใหญ่สุวรรณาราม
4 2-6 ต.ค.60 9.00 - 16.00 น. ศาลาแคทอง (ไร่ขิง)
5 9-12 ต.ค.60 9.00 - 16.00 น. ศาลาทางเข้าวัดข่อย
6 16-20 ต.ค.60 9.00 - 16.00 น. สมาคมฮากกาเพชรบุรี
7 24-31 ต.ค.60 9.00 - 16.00 น. ที่ทำการชุมชนไร่รอ


** และสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี ในวันและเวลาราชการ**

หลักฐานสำคัญประกอบการแสดงตนรับเบี้ยชีพผู้สูงอายุ / ผู้พิการ
1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย (บัตรจริงพร้อมสำเนา)

2. บัตรประจำตัวผู้พิการที่ยังไม่หมดอายุ (บัตรจริงพร้อมสำเนา) **สำหรับผู้พิการ
3. ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง พร้อมสำเนา)
4. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เล่มจริง พร้อมสำเนา)
5. หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้เป็นปัจจุบัน

*** กรณีไม่สามารถมาแสดงตนได้ ให้มอบฉันทะเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมนำเอกสารของผู้มอบทั้งหมด และบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนาของผู้รับมอบเพื่อมาแสดงตนแทน ***

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th