Thai English

ประมวลภาพและผลการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม-15 มิถุนายน 2560

////////////////////////////

               กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 มีเทศบาลในเขตจังหวัดเพชรบุรี ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 15 เทศบาล ในกีฬา 7 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอลชาย เซปักตะกร้อชาย วอลเล่ย์บอลชาย/หญิง เปตองผู้บริหารชาย/พนักงานชาย/พนักงานหญิง สนุกเกอร์ผู้บริหารชายเดี่ยวและทีม และกีฬาพื้นบ้าน  โดยในปีนี้ เทศบาลเมืองเพชรบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

กีฬาเปตอง (ผู้บริหาร)
      ชนะเลิศ  เทศบาลเมืองเพชรบุรี
      รองอันดับ 1 เทศบาลตำบลบ้านลาด
      รองอันดับ 2  เทศบาลเมืองชะอำ
      รองอันดับ 3  เทศบาลตำบลท่าไม้รวก

กีฬาเปตอง (พนักงานชาย)
      ชนะเลิศ  เทศบาลตำบลบ้านแหลม
      รองอันดับ 1 เทศบาลตำบลท่าไม้รวก
      รองอันดับ 2  เทศบาลตำบลนายาง
      รองอันดับ 3  เทศบาลตำบลท่ายาง

กีฬาเปตอง (พนักงานหญิง)
      ชนะเลิศ  เทศบาลตำบลท่าไม้รวก
      รองอันดับ 1 เทศบาลตำบลบ้านแหลม
      รองอันดับ 2  เทศบาลตำบลท่ายาง
      รองอันดับ 3  เทศบาลตำบลเขาย้อย

กีฬาเทเบิลเทนนิส (ผู้บริหารชาย)
      ชนะเลิศ  เทศบาลตำบลบ้านแหลม
      รองอันดับ 1 เทศบาลตำบลนายาง
      รองอันดับ 2  เทศบาลเมืองเพชรบุรี และเทศบาลเมืองชะอำ

กีฬาเทเบิลเทนนิส (พนักงานชาย)
      ชนะเลิศ  เทศบาลตำบลบ้านแหลม
      รองอันดับ 1 เทศบาลเมืองเพชรบุรี
      รองอันดับ 2  เทศบาลตำบลบางเก่าและเทศบาลตำบลนายาง

กีฬาเทเบิลเทนนิส (พนักงานหญิง)
      ชนะเลิศ  เทศบาลเมืองเพชรบุรี
      รองอันดับ 1 เทศบาลตำบลบ้านลาด
      รองอันดับ 2  เทศบาลตำบลท่ายางและเทศบาลตำบลบางตะบูน

กีฬาสนุกเกอร์ (ผู้บริหารชาย/เดี่ยว)
      ชนะเลิศ  เทศบาลตำบลบ้านแหลม
      รองอันดับ 1 เทศบาลตำบลนายาง
      รองอันดับ 2  เทศบาลตำบลท่ายาง
      รองอันดับ 3  เทศบาลเมืองเพชรบุรี

กีฬาสนุกเกอร์ (ผู้บริหารชาย/ทีม)
      ชนะเลิศ  เทศบาลเมืองเพชรบุรี
      รองอันดับ 1 เทศบาลตำบลบ้านแหลม
      รองอันดับ 2  เทศบาลตำบลนายาง
      รองอันดับ 3  เทศบาลตำบลหัวสะพาน

กีฬาเซปักตะกร้อ/ชาย
      ชนะเลิศ  เทศบาลเมืองชะอำ
      รองอันดับ 1 เทศบาลตำบลท่าไม้รวก
      รองอันดับ 2  เทศบาลตำบลนายาง
      รองอันดับ 3  เทศบาลตำบลท่ายาง

กีฬาวอลเล่ย์บอล/ชาย
      ชนะเลิศ  เทศบาลเมืองชะอำ
      รองอันดับ 1 เทศบาลตำบลบ้านแหลม
      รองอันดับ 2  เทศบาลตำบลบ้านลาด
      รองอันดับ 3  เทศบาลตำบลท่าไม้รวก

กีฬาวอลเล่ย์บอล/หญิง
      ชนะเลิศ  เทศบาลเมืองชะอำ
      รองอันดับ 1 เทศบาลเมืองเพชรบุรี
      รองอันดับ 2  เทศบาลตำบลท่าไม้รวก
      รองอันดับ 3  เทศบาลตำบลนายาง

กีฬาฟุตบอล
      ชนะเลิศ  เทศบาลตำบลท่ายาง
      รองอันดับ 1 เทศบาลเมืองชะอำ
      รองอันดับ 2  เทศบาลตำบลบ้านลาด
      รองอันดับ 3  เทศบาลตำบลนายาง


                                                    **************************************
              สำหรับการจัดกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 นายพลยุทธ อังกินันทน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ได้มอบธงการจัดงาน แก่เจ้าภาพในปี 2561 ซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมระหว่างเทศบาลตำบล บ้านแหลม และเทศบาลตำบลบางตะบูน โดยมีนาย ทัตณัชพงษ์ เติมวรรธนภัทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแหลม และนางสาวจีรนาฎ สงวนทรัพย์ รองปลัดเทศบาลตำบลบางตะบูน เป็นผู้รับมอบธงเจ้าภาพ สำหรับการแข่งขันในปีต่อไป   

   

   

   

   

   

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th