Thai English

กีฬาเทศบาลสัมพันธ์  ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

          นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์  ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560  กำหนดจัดแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ระหว่างวันที่ 31 พ.ค.-15 มิ.ย.2560 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน โดยมีเทศบาลในเขตจังหวัดเพชรบุรีส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 15 เทศบาล ณ สนามกีฬา ม.ราชภัฎเพชรบุรี

          นายยุทธ อังกินันทน์ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วยนางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ร่วมถ่ายภาพกับนักแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 โดยในปีนี้เทศบาลเมืองเพชรบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ณ สนามกีฬา ม.ราชภัฎเพชรบุรี

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th