Thai English

โครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคคลากรเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปี 2560

          นายจรุงศักดิ์ เรืองแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคคลากรเทศบาลเมืองเพชรบุรี ประจำปี 2560 โดยเน้นหัวข้อการอบรมเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีพนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเข้ารับการอบรมกว่า 300 คน ณ ห้องประชุมพระปรางค์ สนง.เทศบาลเมืองเพชรบุรี

          นายปฐมพงศ์ แสงศรีจันทร์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ในการอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลฯ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมพระปรางค์ สนง.เทศบาลเมืองเพชรบุรี

 

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th