Thai English

 

เทศบาลเมืองเพชรบุรีให้การต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง จ.หนองคาย

          นายพีระ เกตุแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี และนายสัญชัย บรรณโสภิษฐ์ รองปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี  ให้การต้อนรับและรับมอบของที่ระลึกจากนายกิตติ  จันทคัต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง จังหวัดหนองคาย ในโอกาสพาคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานจำนวน 100 คน มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเพชรบุรี  ณ ห้องประชุมพระปรางค์ สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี

 

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity