Thai English

เทศบาลเมืองเพชรบุรี เข้าอวยพรหน่วยงานต่างๆ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

      นายจรุงศักดิ์ เรืองแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี นำคณะข้าราชการเทศบาลฯ เข้าร่วมอวยพร
นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ห้องทำงานศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

          นายจรุงศักดิ์ เรืองแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี นำคณะข้าราชการเทศบาลฯ เข้าร่วมอวยพร
นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ห้องทำงานศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

 

          นายจรุงศักดิ์ เรืองแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี นำคณะข้าราชการเทศบาลฯ เข้าร่วมอวยพร           พ.ต.ท.มล.กิติบดี ประวิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ห้องทำงานศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

           นายจรุงศักดิ์ เรืองแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี นำคณะข้าราชการเทศบาลฯ เข้าร่วมอวยพร
นายกฤษฎา แก้วสองเมือง ปลัดจังหวัดเพชรบุรี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ห้องทำงานศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

          นายจรุงศักดิ์ เรืองแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี นำคณะข้าราชการเทศบาลฯ เข้าร่วมอวยพร
นายนิเวศน์   รุ่งสาคร อัยการจังหวัดเพชรบุรี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ณ ห้องทำงานสำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี

 

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th