Thai English

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี 2560

   

ปกเทศบัญญัติ

สารบัญเทศบัญญัติ งบประมาณ 2560

ข้อมูลเบื้องต้นของ อปท.

คำแถลง

คำแถลง รายละเอียดคำแถลง

คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายรับ

คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายจ่าย

บันทึกหลักการและเหตุผล

- บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน

- บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน

- บันทึกหลักการและเหตุผล : รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล

รายงานประมาณการรายรับ

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ

รายงานประมาณการรายจ่าย

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

รายงานประมาณการรายจ่าย-เฉพาะการ

- สถานธนานุบาล : สถานธนานุบาล 1

- สถานธนานุบาล : สถานธนานุบาล 2

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th