Thai English

โครงการเชิดชูเกียรติครูช่าง ครูศิลป์ ศิลปินเมืองเพชรบุรี

           นายพลยุทธ อังกินันทน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิวัติ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี นางศรีสมร เทพสุวรรณ์ วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี และนายกิตติพงษ์ เทพพานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ร่วมเดินชมนิทรรศการงานด้านศิลปวัฒนธรรมของครูช่าง ครูศิลป์ทุกแขนงของจังหวัดเพชรบุรี ที่นำมาจัดแสดงเชิดชูเกียรติในงาน “เชิดชูเกียรติครูช่าง ครูศิลป์ ศิลปินเมืองเพชรบุรี” ระหว่างวันที่ 21-22 ก.ค.2559 ณ ห้องประชุมพระปรางค์ สนง.เทศบาลฯ

 

           ศิลปินเมืองเพชร ครูช่าง ครูศิลป์ ของจังหวัดเพชรบุรีทุกแขนงรวม 19 ท่าน เข้ารับโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติจากนายพลยุทธ อังกินันทน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ในงาน “เชิดชูเกียรติครูช่าง ครูศิลป์ ศิลปินเมืองเพชรบุรี” พร้อมนำผลงานมาจัดแสดงเพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้สืบทอดต่อไปในอนาคต  ณ ห้องประชุมพระปรางค์ สนง.เทศบาลฯ
 

           อาจารย์บุญมี พิบูลย์สมบัติ ปราชญ์เมืองเพชร ให้เกียรติเข้าร่วมชมผลงานศิลปะแขนงต่างๆ ที่ครูศิลป์ ครูช่างเมืองเพชร 19 ท่าน นำมาจัดแสดงในงาน “เชิดชูเกียรติครูช่าง ครูศิลป์ ศิลปินเมืองเพชรบุรี” เพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาและสืบทอดความเป็นงานศิลป์เมืองเพชรสืบไป

 

 

 

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th