Thai English

โครงการรอบรู้เรื่องเมืองเพชร (อาสาสมัครเจ้าบ้านที่ดี)

          นายสัญชัย บรรณโสภิษฐ์ รองปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี มอบของที่ระลึกแก่อาจารย์สรรเสริญ เลาหสถิตย์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษ ม.ราชภัฎเพชรบุรี ในโอกาสให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการสื่อสาร แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 50 คนที่เข้าร่วมอบรมโครงการรอบรู้เรื่องเมืองเพชร(อาสาสมัครเจ้าบ้านที่ดี) สามารถเป็นตัวแทนเทศบาลฯ ในการบรรยายนำเที่ยวในเขตเทศบาลได้ ณ ห้องประชุม สนง.เทศบาลฯ

          นางเยาวลักษณ์ ทัสทะเสน ผอ.กองวิชาการฯ มอบของที่ระลึกแก่นายปริญญา ศรีสุคนธ์ ในโอกาสให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ เยือนเมืองศิลป์ ถิ่นช่าง แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 50 คนที่เข้าร่วมอบรมโครงการรอบรู้เรื่องเมืองเพชร(อาสาสมัครเจ้าบ้านที่ดี) สามารถเป็นตัวแทนเทศบาลฯ ในการบรรยายนำเที่ยวในเขตเทศบาลได้ ณ ห้องประชุม สนง.เทศบาลฯ

          น้องๆ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง 4 แห่ง และจากโรงเรียนสุวรรณรังสฤษดิ์วิทยาลัยและโรงเรียนปริยัติรังสรรค์ จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษารับฟังการบรรยายบนรถรางนำเที่ยวตามโครงการรอบรู้เรื่องเมืองเพชร เพื่อนำไปถ่ายทอดบรรยายให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในเขตเทศบาล

          พล.ต.ต.ชวลิต ภัยลี้ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่น้อง ๆ จำนวน 50 คนจาก 6 สถานศึกษา (ท1-ท4 /สุวรรณฯ/ปริยัติรังสรรค์) ที่ผ่านการอบรมตามโครงการรอบรู้เรื่องเมืองเพชร (อาสาสมัครเจ้าบ้านที่ดี) โดยน้อง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการจะเป็นตัวแทนเทศบาลในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และสามารถบรรยายให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองศิลป์ ถิ่นช่าง ในเขตเทศบาลฯ ได้

 

 

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th