Thai English

มอบประกาศนียบัตรแก่คณะครูผู้มีความวิริยะอุตสาหะฝึกสอนนักเรียนด้านวิชาการจนประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ และนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ในโครงการพิเศษได้

          นายยุทธ อังกินันทน์ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชวลิต ภัยลี้ นายกิตติพงษ์    เทพพานิช และนายพลยุทธ อังกินันทน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีทั้ง 3 ท่าน ให้เกียรติมอบ  ประกาศนียบัตรแก่คณะครู จากโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส และคณะครูจากโรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ ผู้มีความวิริยะอุตสาหะฝึกสอนนักเรียนด้านวิชาการจนประสบความสำเร็จเป็นที่ ประจักษ์ และมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส และนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์ ที่สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ในโครงการพิเศษได้ ณ ห้องประชุมพระปรางค์ สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี


 

 

 

ผู้ปกครองนักเรียนร่วมแสดงความยินดี

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
 
   
 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th