Thai English

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 
           นายพลยุทธ อังกินันทน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 พร้อมร่วมกิจกรรมกับผู้ปกครองและเด็กที่เข้าร่วมงาน ที่ทางเทศบาลฯ จัดขึ้น ณ บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี


 
         นายพลยุทธ อังกินันทน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี นำครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ที่เทศบาลฯ จัดขึ้น โดยมีกิจกรรมจากภาคีเครือข่ายเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี

      

       นายพลยุทธ อังกินันทน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ให้เกียรติมอบจักรยานจำนวน 9 คัน แก่น้อง ๆ ที่โชคดี จากการจับรางวัลหางบัตร ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ที่เทศบาลเมืองเพชรบุรีจัดขึ้น ณ บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
 


       นายสัญชัย บรรณโศภิษฐ์ รองปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี ให้เกียรติมอบเงินรางวัลแก่น้องๆ นักแสดงที่มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ที่เทศบาลฯ จัดขึ้น ณ บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี


         นายพีระ เกตุแก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ให้เกียรติมอบเงินรางวัลแก่น้องๆ นักแสดงที่มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ที่เทศบาลฯ จัดขึ้น ณ บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี


          นายมนู อาลี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ให้เกียรติมอบเงินรางวัลแก่น้องๆ นักแสดงที่มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ที่เทศบาลฯ จัดขึ้น ณ บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี           นายจรุงศักดิ์ เรืองแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี ให้เกียรติมอบเงินรางวัลแก่น้องๆ นักแสดงที่มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ที่เทศบาลฯ จัดขึ้น ณ บริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th