Thai English

แหล่งเรียนรู้ของประชาชน

          ห้องสมุดเทศบาลเมืองเพชรบุรี คือ แหล่งสารนิเทศ บริการทรัพยากรสารนิเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร กฤตภาค โดยมีบรรณารักษ์ เป็นผู้ดำเนินงาน และบริหารงานต่างๆ ในห้องสมุด โดยจัดระบบเป็นหมวดหมู่ และระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุด มีความสะดวกสืบค้นได้ง่าย ตรงกับความต้องการ
          ห้องสมุดในปัจจุบัน ทำหน้าที่เก็บรวบรวม จัดระบบ เพื่อให้บริการสื่อสารนิเทศต่างๆ ตลอดจนถึงเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีทางการสื่อสาร อีกทั้งยังมีเครื่องมือในการค้นหาและดำเนินการให้บริการสื่อต่างๆ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้ห้องสมุด

          ห้องสมุดเทศบาลเมืองเพชรบุรี จัดสร้างห้องสมุดขึ้นมาเพื่อ
          เพื่อการศึกษา - การใช้ห้องสมุด เป็นหัวใจของการศึกษา เพราะห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมความรู้ สามารถให้ผู้คน รู้จักศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้เกิดความรู้เพิ่มเติมจากที่ร่ำเรียน ไม่ว่าจะเป็น นักเรียนอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา รวมไปถึงผู้ที่จบการศึกษาแล้ว ประชาชนทั่วไป สามารถใช้ห้องสมุดศึกษาหาความรู้ได้ตลอดชีวิต
         
เพื่อให้ความรู้และข่าวสาร - ทุกวันนี้วิทยาการต่างๆ ก้าวไปอย่างรวดเร็ว ห้องสมุดเป็นสถานที่สำหรับศึกษาวิทยาการต่างๆ และติดตามข่าวความเคลื่อนไหวทั้งภายในและภายนอกประเทศทั่วโลก ให้ข่าวคราวที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ช่วยพัฒนาประเทศต่อไป
         เพื่อใช้ในการค้นคว้า - ในห้องสมุด มีสารนิเทศมากมาย เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ เหมาะสำหรับเป็นเครื่องมือในการวิจัย ผู้ที่จะทำการวิจัย จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเบื้องต้นจากเรื่องที่มีอยู่แล้ว
        
เพื่อจรรโลงใจมนุษย์ - การอ่านหนังสือ นอกเสียจากการได้ความรู้แล้ว ยังทำให้ผู้อ่านมีความสุขได้อีกด้วย
         เพื่อนันทนาการ - นอกจากการอ่านหนังสือวิชาการแล้ว ห้องสมุดยังเป็นสถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจ เพราะห้องสมุด ยังมีหนังสือประเภทต่างๆ เพื่อให้ความบันเทิงเบาสมอง เช่น นวนิยาย เรื่องสั้น นิตยสาร เป็นต้น ทำให้ผู้ใช้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และปลูกสำนึกรักการอ่าน รู้จักอ่านหนังสืออย่างมีวิจารณญาณ

 

"ห้องสมุดเทศบาลเมืองเพชรบุรี เปิดบริการวันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-17.00 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์ "


ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิกต้องเตรียมเอกสารดังนี้
         สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือบัตรนักเรียน นักศึกษา หรือหนังสือรับรองจากสถานศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
         สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
       
รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

อัตราค่าสมาชิก
    อายุไม่เกิน 15 ปี คนละ 20.-บาท/ปี
    อายุ 15 ปีขึ้นไป คนละ 40.-บาท/ปี

ค่าประกันหนังสือ คนละ 100.-บาท/ปี

การยืม-คืนหนังสือ
       สมาชิกห้องสมุดมีสิทธิยืมหนังสือได้ครั้งละ 3 เล่ม ภายใน 7 วัน
       ส่งหนังสือคืนเกินระยะเวลาที่กำหนด ต้องชำระค่าปรับวันละ 3 บาท/เล่ม
       กรณีทำหนังสือหายหรือชำรุด ต้องชดใช้เป็น 2 เท่าของราคาหนังสือหรือหาหนังสือใหม่มาใช้คืน

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

กองการเจ้าหน้าที่ : 0-3240-3888 ต่อ 2222
โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th