Thai English

สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี

 

โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก  (รัตนกะลัสอนุสรณ์)
     ตั้งอยู่เลขที่  38  ถนนนอก  ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2464  เปิดสอนในระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3  นโยบายหลักด้านการจัดการศึกษาคือ  มุ่งการอ่านออก  เขียนได้  ลายมือสวย  และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  ดังวิสัยทัศน์ของโรงเรียนว่า  ชุมชนร่วมมือ  ยึดถือคุณธรรม  แหล่งนำความรู้  พัฒนาสู่นวัตกรรม  สุขล้ำด้านพลานามัยโรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง  (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์)
     ตั้งอยู่เลขที่ 187/1  ถนนมาตยาวงษ์  ตำบลท่าราบ  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  อยู่ติดกับพื้นที่ของวัดพระทรง   เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2465  เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  และมีความสุข  มีความรู้คู่คุณธรรม  ดังวิสัยทัศน์ของโรงเรียนว่า พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้   คู่คุณธรรม  เต็มศักยภาพ  ธำรงไว้ซึ่งศิลปะ  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญา  มีสุขภาพสมบูรณ์ ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

โรงเรียนเทศบาล  3  ชุมชนวัดจันทราวาส
     ตั้งอยู่เลขที่  2/1 ถนนบริพัตร  ตำบลท่าราบ  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่  1  ตุลาคม พ.ศ.2465  เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  คุณลักษณะที่พึงประสงค์  และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  วิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือ สร้างเสริมคุณธรรม  ย้ำวิชาการ  ประสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  พัฒนาสิ่งแวดล้อม  พร้อมใช้เทคโนโลยี   มีประชาธิปไตย  ยาเสพติดห่างไกล  พลานามัยแข็งแรง

โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์
       ตั้งอยู่เลขที่ 39  ถนนไชยสุรินทร์  ตำบลคลองกระแชง  อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2475  เดิมสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีก่อนเข้าสังกัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี  เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนสามารถแสวงหาความรู้ในการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง  เต็มศักยภาพ  กล้าคิด  กล้าแสดงออก  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยมีวิสัยทัศน์ว่า จัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพ  ให้ใฝ่รู้  สืบสานศาสนา  ศรัทธาภูมิปัญญาไทย  ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยห่างไกลยาเสพติด

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th