Thai English

สถานธนานุบาล

         ตามพระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ.2505  ได้กำหนดความหมายของ โรงรับจำนำ  ไว้ว่า  สถานที่ซึ่งประกอบการรับจำนำสิ่งของเป็นประกันหนี้เงินกู้  เป็นปกติธุระแต่ละรายมีจำนวนไม่เกิน 10,000.-บาท และหมายความรวมถึง การรับสิ่งของโดยจ่ายเงินให้กับสิ่งของนั้นเป็นปกติธุระ  แต่ละรายมีจำนวนไม่เกิน 10,000.-บาท โดยมีข้อตกลงหรือเข้าใจกันโดยตรง หรือโดยปริยายว่า จะได้คืนในภายหลัง

สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเพชรบุรี เปิดให้บริการประชาชน 2 แห่ง ประกอบด้วย

        สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเพชรบุรี แห่งที่ 1
        ตั้งอยู่เลขที่ 33  ถนนดำเนินเกษม  ตำลงคลองกระแชง หมายเลขโทรศัพท์  032-425-471 เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2510 เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีความจำเป็นในด้านการเงินเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในยามขาดแคลน โดยเสียดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำ

        สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองเพชรบุรี แห่งที่  2
        ตั้งอยู่เลขที่  123/1 ถนนสุรพันธ์  ตำบลท่าราบ หมายเลขโทรศัพท์  032-428-294  เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2540 โดยได้รับเกียรติจากนายประมวล รุจนเสรี อธิบดีกรมปกครอง เป็นประธานเปิดโรงรับจำนำ

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

กองการเจ้าหน้าที่ : 0-3240-3888 ต่อ 2222
โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th