Thai English

 

วิสัยทัศน์“เพชรบุรี เมืองน่าอยู่ คู่สังคมดุลยภาพและน่าเที่ยว”

 

 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา เทศบาลเมืองเพชรบุรี

1.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี
        ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล
        ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนาทุกภาคส่วน
     
  สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในทุกระดับของเทศบาลให้สามารถเชื่อมโยงเป็น
            โครงข่าย ข้อมูลข่าวสารระหว่างเทศบาลกับประชาชน

      2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
                
  พัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
                   เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
                  
สร้างและปรับปรุงระบบการคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ
                  
เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
                       และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


     3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
                  
พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ
                
  อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานไปสู่
                       การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1201
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                    กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                     กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity