Thai English

วิสัยทัศน์


“เพชรบุรี เมืองน่าอยู่ คู่สังคมดุลยภาพและน่าเที่ยว” 

 

พันธกิจ
        เทศบาลเมืองเพชรบุรี  กำหนดพันธกิจเป็น 2 ระดับ  คือ
        1. พันธกิจที่เป็นอาณัติ หมายถึง ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ อันเป็นหน้าที่ที่เทศบาลเมืองเพชรบุรีต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
        2. พันธกิจในการพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  หมายถึง ภารกิจหลักที่เทศบาลเมืองเพชรบุรีมุ่งมั่นที่จะดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  ประกอบด้วย
            2.1  การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผน
                        การพัฒนา การตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
            2.2  การพัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว  ชุมชน ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้และให้มีจิตสำนึก
                        ร่วมกันในการสร้างคุณค่าที่ดีในสังคมบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทย
            2.3  การสร้างและปรับปรุงระบบการคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ
            2.4  สร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  วิถีชีวิตของคนในเมืองเพชรบุรี
                        ให้เกิดความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภัย
            2.5  สร้างและกระจายโอกาสในการเข้าถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์ในทรัพยากร
                        ธรรมชาติและบริการพื้นฐานของรัฐให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน
            2.6  รักษาพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
            2.7  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมืองการอนุรักษ์ฟื้นฟู
                        และรักษาสภาพแวดล้อมชุมชน  ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยว
            2.8  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการปัญหามลพิษ
            2.9  การปรับปรุงพัฒนา บำรุงรักษาแหล่งท่องเที่ยวและการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลเมืองเพชรบุรี
ครอบคลุม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2565

 1.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐ
        การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของเทศบาล
        การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีพัฒนาทุกภาคส่วน

      2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
                   การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
                   การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน สถาบันทางสังคม และสถาบันหลักของชาติ
                   การ
สร้างและปรับปรุงระบบการคุ้มครองทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ
                  
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
                       การป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคร้าย


      3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
                   การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองตามศักยภาพ
                
  การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานไปสู่
                       การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

กองการเจ้าหน้าที่ : 0-3240-3888 ต่อ 2222
โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th