Thai English

กองการศึกษา เทศบาลเมืองเพชรบุรี


นางนวพรรณ  อังกูรเจริญพร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ภารกิจหน้าที่

กองการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย  อนุบาลศึกษา  ประถมศึกษา  และมัธยมศึกษา  โดยให้มีงานธุรการ  งานการเจ้าหน้าที่  งานบริหารวิชาการ   งานโรงเรียน  งานศึกษานิเทศก์  งานกิจการนักเรียน  งานการศึกษาปฐมวัย  งานขยายโอกาสทางการศึกษา  งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ  งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา  งานกิจการศึกษา  ส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  งานกีฬาและนันทนาการ  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน  และงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งหน่วยงานและความรับผิดชอบดังนี้

           
ฝ่ายบริหารการศึกษา
                 งานแผนงานและโครงการ
                 งานงบประมาณและการเงิน
                 งานการเจ้าหน้าที่
                 งานการศึกษาปฐมวัย
                 งานโรงเรียน
                 งานกิจการนักเรียน

         ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม
                 งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
                 งานห้องสมุดประชาชน
                 งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
                 งานกีฬาและนันทนาการ
                 งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม

         หน่วยศึกษานิเทศก์

         งานธุรการ

การให้บริการ

           ห้องสมุดประชาชนเทศบาลเมืองเพชรบุรี                         โทร. 0-3242-6258

           โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์)      โทร. 0-3242-5699

           โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์)         โทร. 0-3242-5975

           โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส                          โทร. 0-3242-5602

           โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร์                                    โทร. 0-3242-6262

 

โครงการหรือกิจกรรมที่สำคัญ

           โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา

           โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

           โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น

           โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและจัดนิทรรศการ

           โครงการพ่อแม่ลูกผูกพัน

           โครงการโภชนาการสมวัย

           โครงการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ

           โครงการฝึกสอนทักษะกีฬาและนันทนาการ

            โครงการจัดงานประเพณีตรุษจีน

            โครงการถนนคนเดิน

            โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

            โครงการเรียนรู้งานปูนปั้น

            โครงการวันเด็กแห่งชาติ

            โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th