Thai English

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางมยุรีย์  เสนะโลหิต
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 

ภารกิจหน้าที่

งานส่งเสริมสุขภาพ
          งานอนามัยแม่และเด็ก
        งานวางแผนครอบครัว (เชิงรุกในชุมชน)
        งานอนามัยโรงเรียน
        งานโภชนาการ

        งานสุขภาพภาคประชาชน
        งานสุขภาพจิต
        งานสุขศึกษา
        งานผู้สูงอายุ
        งานหน่วยบริการปฐมภูมิ

งานป้องกันและควบคุมโรค
         งานส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรคงานป้องกันยาเสพติด
         งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อต่างๆ
   
     งานป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม
    
    งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

งานทันตกรรม
           งานคลินิกทันตกรรม
           งานทันตกรรมเคลื่อนที่
           งานส่งเสริมสุขภาพและทันตกรรมป้องกัน
           งานเผยแพร่และอบรมทันตสาธารณสุข
           งานวิชาการ
           งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานศูนย์บริการสาธารณสุข (วัดธ่อ)
         ตรวจรักษาโรคทั่วไป - วันจันทร์-ศุกร์ โดยพยาบาลเวชปฏิบัติและพยาบาลวิชาชีพ
         คลินิกโรคเรื้อรัง - วันพุธ ตรวจรักษาโดยแพทย์ปริญญา
         งานเภสัชกรรม - เบิก-จ่ายยาและเวชภัณฑ์ จัดทำบัญชียาและเวชภัณฑ์ เช็คสต๊อคยา คัดเก็บยาให้ถูกต้องกับชนิดของยาและมีประสิทธิภาพในการใช้ยา
         งานชันสูตรโรคเบื้องต้น - บริการตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ
         งานข้อมูลข่าวสาร - รายงาน บันทึกข้อมูลกิจกรรมการให้บริการทุกกิจกรรมตามโปรแกรม JHCIS ของกระทรวงสาธารณสุข
         งานฝึกอบรมนักศึกษา (หลักสูตรต่างๆ)
         งานพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชน
         งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

งานรักษาความสะอาด
         กิจกรรมพัฒนาที่และทางสาธารณะ
         กิจกรรมพัฒนาแม่น้ำเพชรบุรี
         กิจกรรมลอกท่อระบ่ายน้ำ (ฝั่ง ต.ท่าราบ)

งานสัตวแพทย์
         รอการบันทึกข้อมูล

านสุขาภิบาล
         รอการบันทึกข้อมูล

การให้บริการ

งานส่งเสริมสุขภาพ
           เยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด เด็กแรกเกิด-1 ปี ตรวจพัฒนาการเด็ก 0-5 ปี
         ให้ความรู้เรื่องการคุมกำเนิดกับหญิงหลังคลอดและร่วมกับโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีตรวจมะเร็งปากมดลูกแก่หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป ปีละ 1 ครั้ง
         ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และให้สุขศึกษาเด็กนักเรียนในการดูแลสุขภาพตนเองและสิ่งแวดล้อม
         ติดตามชั่งน้ำหนักนักเรียนอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อประเมินสภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน และเก็บข้อมูลน้ำหนักเด็กในคลินิก well baby
         งานสุขภาพภาคประชาชน จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ฟื้นฟูความรู้ปีละ 1 ครั้ง และเสริมความรู้ต่อเนื่อง 2 เดือน/ครั้ง และนิเทศงาน  เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อทราบปัญหาและวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน
         เยี่ยมบ้านผู้ป่วยสุขภาพจิตที่ได้รับการส่งต่อจากสถาบันกัลยาราชนครินทร์และโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี
         งานสุขศึกษาชุมชนและการสร้างสุขภาพ ให้ความรู้ประชาชนเรื่องโรคต่างๆ การสร้างเสริมสุขภาพแบบพึ่งตนเอง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อให้สุขภาพดีแบบยั่งยืน พร้อมทั้งรณรงค์ชั่งน้ำหนัก หาค่าดัชนีมวลกาย ร่วมกับโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี เจาะเลือดประเมินภาวะสุขภาพ ปีละ 2 ครั้ง
         จัดกิจกรรมเสริมความรู้/ประเมิน ADL และตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ 2 เดือน/ครั้ง เพื่อพัฒนาสุขภาพผู้สูงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดูแลตนเองได้ และดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข

         ร่วมกับทีมหมอครอบครัวโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง
ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีทั้ง 17 ชุมชน

งานป้องกันและควบคุมโรค
         ให้บริการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ให้กับเด็กและประชาชนตามเกณฑ์ช่วงอายุที่กำหนด
         ให้บริการในการป้องกันและควบคุมโรค เช่น จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้และการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ , แจกทรายที่มีฟอสกำจัดลูกน้ำยุงลายต้นเหตุของโรคไข้เลือดออก , พ่นสารเคมีกำจัดยุงลายตัวแก่ ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี และรับให้คำปรึกษาเรื่องโรคติดต่อ
         ให้บริการในการป้องกันยาเสพติด เช่น จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เรื่องยาเสพติด , ครอบครัวชุมชนอบอุ่น , ให้คำปรึกษากับประชาชนเรื่องการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด , ติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด

งานทันตกรรม
         ให้บริการทันตกรรมสำหรับประชาชนทั่วไป ตรวจฟันและให้ความรู้ทางทันตสุขภาพ
         ในการออกหน่วยเคลื่อนที่ รับ – ส่งต่อผู้ป่วยทางทันตกรรม

งานศูนย์บริการสาธารณสุข (วัดธ่อ)
         ตรวจรักษาโรค
         ให้การพยาบาลต่างๆ เช่น ทำแผล เย็บแผล ถอดเล็บ ฉีดยา ตัดไหม ล้างตา ผ่าฝี ผ่าเอาสิ่งแปลกปลอมออก และหัตถการอื่นๆ
         วางแผนครอบครัวในศูนย์บริการ ได้แก่ ยาฉีดคุมกำเนิด  ยาเม็ดคุมกำเนิด ให้คำปรึกษา/คำแนะนำเรื่องการวางแผนครอบครัว
         ชันสูตร ได้แก่ ตรวจเลือด (น้ำตาล,ไขมัน) ทดสอบการตั้งครรภ์  ตรวจกรุ๊ปเลือด

งานสัตวแพทย์
         รอการบันทึกข้อมูล

งานสุขาภิบาล
         รอการบันทึกข้อมูล

 

โครงการหรือกิจกรรมที่สำคัญ

งานส่งเสริมสุขภาพ

         โครงการสุขภาพดี วิถีไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเองและชุมชน และสร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมของประชาชน ชุมชน ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม

          โครงการฝึกอบรมผู้นำเด็กด้านสาธารณสุขในชุมชน (ค่าย อสม.จิ๋ว) เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ  การดูแลสุขภาพตนเอง  ครอบครัวและช่วยเหลือสังคม เพื่อพัฒนาเสริมสร้างการเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนให้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา พัฒนาสุขภาพผู้สูงวัย เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ผู้สูงอายุรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพกาย จิตและสังคม เพื่อให้ชมรมผู้สูงอายุมีกิจกรรมสร้างสุขภาพเป็นประจำสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย เพื่อเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้สูงอายุกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองเพชรบุรี

โครงการพัฒนาศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพื่อให้เยาวชนที่มีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือได้รับคำปรึกษาแนะนำที่ถูกต้อง เหมาะสม จากผู้เชี่ยวชาญหรือเพื่อนอาสาสมัครที่ผ่านการอบรม เพื่อให้เยาวชนได้รับประสบการณ์และเพิ่มพูนทักษะจากการฝึกแก้ปัญหาและพัฒนา EQ ทั้งด้วยตนเองและจากกลุ่มเพื่อนวัยเดียวกัน เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเสริมสร้างความสุขให้กับตนเองด้วยการฝึกทักษะด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ ฯลฯ จากอาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน เพื่อให้โอกาสแก่เยาวชนได้มีสถานที่ที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายในการทำกิจกรรมที่สนใจร่วมกัน รวมทั้งกิจกรรมที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและระหว่างสมาชิกในชุมชน

โครงการพัฒนาเยาวชนก้าวสู่ TO BE NUMBER ONE IDOL เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาทักษะชีวิตเชิงสร้างสรรค์ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน เพื่อให้เด็กมีความรู้ ความเข้าใจ การดูแลสุขภาพตนเอง และปรับพฤติกรรมให้เหมาะสม เพื่อให้เด็กนำความรู้ ด้านการดูแลสุขภาพไปพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคมได้ เพื่อคัดกรองเด็กที่มีปัญหาสุขภาพ ให้ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้เด็กวัยเรียนมีศักยภาพในการเรียนรู้มากขึ้น มีอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ทั้งที่เกิดจากพฤติกรรมและโภชนาการลดลง

โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว สร้างความรักและความผูกพันให้เกิดขึ้นในครอบครัว ด้วยการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ระหว่างครอบครัว  อสม.  ชุมชน  และหน่วยบริการสาธารณสุข สร้างเด็กปฐมวัยให้เจริญเติบโต มีพัฒนาการสมวัยเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข

โครงการคีรีร่วมใจ เลื่อมใสพัฒนา ประชามีสุข (ชุมชนพระนครคีรี) เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์โบราณสถานท้องถิ่น เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนมีความรักในถิ่นฐานบ้านเกิดและมีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน  เพื่อให้ อสม./ชุมชน สามารถบริหารจัดการระบบสุขภาพของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชน/ชุมชน ได้รับบริการทางสุขภาพอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง

โครงการ อสม.ยุคใหม่ ก้าวไกลสู่อาเซียน เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะทางด้านวิชาการสาธารณสุขของอาสาสมัครสาธารณสุขในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้ อสม.ที่ได้รับการพัฒนา สามารถดำเนินงานแก้ปัญหาในเขตพื้นที่ของตนเองได้อย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ อสม.มีภูมิคุ้มกัน สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม

งานป้องกันและควบคุมโรค

          โครงการรณรงค์ชุมชนป้องกันโรคติดต่อ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และป้องกันโรคติดต่อต่างๆ ประชาชนทั่วไปปลอดภัยจากโรคติดต่ออุบัติใหม่ระบาด

          โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ประชาชนรวมทั้งสถานศึกษา , วัด , สถานที่ราชการ ให้ความร่วมมือในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตระหนักรู้ว่าเป็นปัญหาร่วมกันที่ต้องช่วยกันลดการระบาดของโรค

          โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคเอดส์ และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้ เรื่องโรคเอดส์ จัดอบรมพ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้ฝึกปฏิบัติในการสื่อสารกับบุตรเรื่องเพศป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม

          โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีวัตถุประสงค์อบรมเสริมทักษะผู้นำชุมชนและผู้ประสานพลังแผ่นดินทั้ง 17 ชุมชน , นำเยาวชนเข้าค่ายอบรมต่อต้านยาเสพติด , อบรมเสริมความรู้เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง 4 แห่ง

          โครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวัคซีนตามเกณฑ์อายุ แรกเกิด – 5 ปี นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 และ 6 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองทั้ง 4 แห่ง และโรงเรียนศึกษาปัญญา , อบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเรื่องวัคซีน , รณรงค์ให้บริการวัคซีน ตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด เช่น รณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบในกลุ่มอายุ 20 – 50 ปี เป็นต้น

งานทันตกรรม

          โครงการทันกรรมเฝ้าระวัง  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนประถมศึกษา และประชาชนมีสุขภาพปากและฟันที่ดี นักเรียนได้รับการตรวจฟัน เคลือบฟลูออไรด์ เคลือบหลุมร่องฟัน อุดฟัน และแปรงฟันหลังอาหารกลางวันที่โรงเรียน เด็กและประชาชนในชุมชน ได้รับการตรวจฟันและให้ทันตสุขศึกษาในการออกหน่วยเคลื่อนที่

งานศูนย์บริการสาธารณสุข (วัดธ่อ)

          โครงการสาธารณสุขเคลื่อนที่สู่ชุมชน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนที่มีปัญหาด้านสุขภาพได้รับการบำบัดรักษาอย่างทั่วถึง เพื่อลดอัตราการป่วยที่เกิดขึ้นในชุมชนเขตเมืองและเพื่อเป็นการให้บริหารเชิงรุกในด้านการรักษาพยาบาล เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ประชาชนในชุมชน เพื่อให้การปฐมพยาบาลแก่ผู้ร่วมงานและกิจกรรมต่างๆของเทศบาล

          โครงการบริการสุขภาพที่บ้าน เพื่อให้การพยาบาลและติดตามผลการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง เช่น ผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต ผู้ป่วยที่ต้องนอนนานและใส่สายให้อาหารทางจมูก ผู้ป่วยคาสายสวนปัสสาวะ ผู้ป่วยที่มีแผลกดทับฯลฯ และผู้ป่วยกลับจากสถานพยาบาล เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ป่วยและญาติส่งเสริมศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองของบุคคลและครอบครัว เพื่อประเมินสิ่งแวดล้อมทางสังคมของผู้รับบริการและครอบครัว ในกลุ่มผู้มีปัญหาทางเศรษฐกิจและประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้การช่วยเหลือ

โครงการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือด เพื่อทำการรณรงค์ ค้นหากลุ่มเสี่ยง คัดกรอง ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และป้องกันโรคหัวใจในระยะเริ่มต้น เพื่อให้ผู้ป่วยที่ค้นพบโรคได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องปฏิบัติตนในการดูแลตนเอง เพื่อป้องกันการเกิดการลุกลามของโรคที่อาจรุนแรงขึ้นได้ มีการส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการเรื้อรังและรุนแรงมากขึ้นให้ได้รับบริการตรวจรักษาอย่างครอบคลุม เช่นผู้ป่วยเบาหวานควรได้รับการส่งต่อเนื่อง ตรวจค้นหาโรคต้อกระจก มีการตรวจเท้า เป็นต้น เพื่อเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดแก่ประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงและญาติได้ทราบและเข้าใจถึงสาเหตุอาการ การรักษา ตลอดจนการป้องกันโรคแทรกซ้อนต่างๆ และเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้ให้บริการ) กับประชาชน

โครงการเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเรื้อรัง เพื่อเป็นการลดปัญหาภาวะแทรกซ้อน และความพิการในผู้ป่วยเรื้อรังในศูนย์บริการสาธารณสุข ผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและไขมันในเลือดสูง ผู้ป่วยเรื้อรังในศูนย์บริการสาธารณสุข มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองทั้งในเรื่องอาหาร ยา และการป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงที่อาจเกิดขึ้นกับโรคของตนเองได้

งานรักษาความสะอาด

กิจกรรมพัฒนาที่และทางสาธารณะ โดยการตัดหญ้า กำจัดวัชพืช บริเวณที่สาธารณะ เพื่อเป็นการทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานที่สาธารณะภายในเขตเทศบาล  เช่น ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า และคู คลอง แม่น้ำ

กิจกรรมพัฒนาและอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรี โดยการล่องเรือเก็บขยะในแม่น้ำ  พัฒนา ลอกสาหร่ายหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัด   เก็บเศษกิ่งไม่ใต้สะพาน  ทั้งนี้ ได้รายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดฯ ทราบ เป็นระยะ ทุก 3 เดือน

กิจกรรมแก้ไขท่อระบายน้ำอุดตัน (ลอกท่อระบายน้ำ)  ฝั่งตำบลท่าราบ  โดยได้ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ จากที่ตรวจสอบพบและตามที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน ว่าท่อระบายน้ำเกิดการอุดตัน จำเป็นต้องแก้ไข รวมถึงการลอกท่อระบายน้ำ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ซึ่งในการลอกท่อระบายน้ำ จะดำเนินการทั้งใน และ นอกเวลาราชการ ตามเหตุผลความจำเป็น

งานสัตวแพทย์

รอการบันทึกข้อมูล

งานสุขาภิบาล

รอการบันทึกข้อมูล


 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th