Thai English

สำนักการช่าง เทศบาลเมืองเพชรบุรี
นายกาญจน์บดี  สุขศรีเบญจพล
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง
 

      ภารกิจหน้าที่ (ภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วนงาน)
      1. ควบคุม กำกับดูแลการบริหารงานทั่วไป ประสานการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ในส่วนของสำนักการช่าง และควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายและงานต่างๆ ดังนี้
           1.1  ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
           1.2  ส่วนควบคุมการก่อสร้าง
           1.3  ส่วนช่างสุขาภิบาล
           1.4  ส่วนการโยธา
           1.5  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
      2. รับผิดชอบ ควบคุมกำกับดูแลบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในส่วนของสำนักการช่าง ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
 


     โครงการหรือกิจกรรมที่สำคัญ
      1. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณแยกต่างๆ จำนวน 5 แยก
          1) แยกถนนภูมิรักษ์ 2) แยกสหกรณ์การเกษตรฯ 3) แยกถนนเพชรเกษมสายเก่า 4) แยกปศุสัตว์ฯ 5) แยกวัดคงคาราม

          โดยทำการติดตั้งเสาเหล็กรีดเรียวกลม ขนาดความสูง 12 เมตร พร้อมโคมไฟหลอด LED 150 วัตต์ แบบปรับมุมแขนได้ และอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 10 ต้น เพื่อเพิ่มแสงสว่างบริเวณทางแยกหลักและเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในการสัญจร ภายในเขตเทศบาล
 

      

      2. โครงการก่อสร้างสวนสุขภาพชุมชนวัดเกาะ
          โดยทำการปรับพื้นที่ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 17 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 102 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 7 ชุด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย และเป็นการเพิ่มพื้นที่สันทนาการของประชาชน
 

      

      3. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำเป็นพื้นผิวจราจร ซอย 2/1 ข้างสนามกีฬา
          โดยทำการก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำเป็นผิวจราจร หนา 0.15 เมตร กว้างไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 143 เมตร เพื่อเป็นการปรับปรุงฝารางระบายน้ำเดิมที่ชำรุดและเพิ่มพื้นที่ผิวจราจรให้มีความสะดวกต่อผู้สัญจรไปมา
 

      

      4. โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กข้ามคลองชลประทาน บริเวณถนนภูมิรักษ์
          โดยทำการก่อสร้างสะพานเหล็ก ขนาดกว้างประมาณ 2.00 เมตร ยาวประมาณ 10.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20.00 ตารางเมตรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 2 ฝั่งในการสัญจรไปมา
 

      

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th