Thai English

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเพชรบุรีนางกนกวรรณ  ปัจจันตโชติ
รองปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี

(รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม)
 

     ภารกิจหน้าที่ (ภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วนงาน)
     มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการงานพัฒนาชุมชน ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษาสันทนาการ การอนามัยและสุขาภิบาล
การปกครองท้องถิ่น หรือปฏิบัติงานวิชาการพัฒนาชุมชน การสำรวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่างๆ แสวงหาผู้นำท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือผู้นำ และเป็นที่ปรึกษาสังคมสงเคราะห์ประชาชน
ผู้ตกทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง สงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ สงเคราะห์กลุ่มในการพัฒนาชุมชน ดูแลส่งเสริมประชาชนให้มีความสนใจและความคิดริเริ่มในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น งานสังคมสงเคราะห์ ผู้มีปัญหาทางสังคม เช่น เด็ก เยาวชน คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและประชาชนทั่วไป ที่ไม่สามารถจะแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว หรือผู้ตกทุกข์ได้ยากในกรณีต่างๆ อันจะมีผลกระทบกระเทือนต่อสังคมโดยรวม พิจารณาปัญหาและให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือตามหลักการสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การส่งเสริมกีฬาชุมชน การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน งานแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจนเชิงบูรณาการฯ งานการจัดเวทีประชาคมชุมชน งานจัดตั้งศูนย์พัฒนาสถาบันครอบครัว โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ งานรับคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ งานติดตามผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษ งานส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรมในชุมชน งานส่งเสริมกลุ่มสตรี งานอุดหนุนหน่วยงานของรัฐในกิจกรรมอันเป็นสาธารณะ การดำเนินการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ การให้คำปรึกษาแนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 


     การให้บริการ
     1. การรับลงทะเบียนยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
     2. การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม
     3. การรับจดทะเบียนหอพัก
     4. การรับลงทะเบียนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
     เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0-3240-3888 ต่อ 2402

 


    โครงการหรือกิจกรรมที่สำคัญ    
     1. โครงการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ เพื่อระดมความคิดในการค้นหาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ภายในชุมชนได้อย่างรวดเร็ว คณะกรรมการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเอง เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อให้การพัฒนาชุชนเป็นไปในทิศทางเดียวกันและต่อเนื่อง
     2. โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสตรีและวันสตรีสากล เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มสตรีเทศบาลมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ช่วยเหลือสังคมด้านต่างๆ สร้างโอกาสให้กลุ่มสตรีเทศบาลได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม และนำความรู้มาพัฒนาชุมชน สนับสนุนส่งเสริมให้กลุ่มสตรีเทศบาลได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับองค์กรอื่นๆ ที่เป็นสาธารณประโยชน์ ได้รับการยอมรับอยู่ในสังคมอย่างยั่งยืน และส่งเสริมให้กลุ่มสตรีเทศบาลได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
     3. โครงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งเพื่อสร้างความรัก ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว ให้สมาชิกในครอบครัวได้ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว เพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกครอบครัวและปลูกฝังวิถีการดำเนินชีวิตที่ดี และส่งเสริมการมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อจะได้ไม่สร้างปัญหาให้กับตนเอง ครอบครัว สังคมและมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหา
     4. โครงการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเองเพื่อปรับปรุง แก้ไขและเพิ่มเติมแผนพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาวะของสังคมในปัจจุบัน นำแนวคิดในการจัดทำแผนแม่บทชุมชน มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ด้วยตนเอง และนำเข้าบรรจุเป็นแผนพัฒนาเทศบาล
     5. โครงการเยาวชนป้องกันอาชญากรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เทคนิคในการป้องกันอาชญากรรมในสถานการณ์ปัจจุบัน ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนรู้จักการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในการป้องกันอาชญากรรม ส่งเสริมให้เยาวชนร่วมกันสังเกตสอดส่องดูแล แจ้งเบาะแส สร้างความสงบสุขในพื้นที่ และส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มีความเข้าใจ เสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     6. โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้นำชุมชนและทัศนศึกษา เพื่อให้ประธานชุมชนและกรรมการฝ่ายต่างๆ ทั้ง 17 ชุมชน มีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาชุมชน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาชุมชนซึ่งกันและกัน ได้รับคำแนะนำ ปรับปรุงและแก้ไขระบบการพัฒนาชุมชนให้เป็นรูปธรรม และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมีการพัฒนาศักยภาพในการเป็นผู้นำ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน
     7. โครงการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาในชุมชน เพื่อสนับสนุนให้ครอบครัวที่ด้อยโอกาสและมีรายได้น้อยได้มีวัสดุ อุปกรณ์ด้านการศึกษาให้แก่บุตรหลานอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปกครองและบุตรหลานในการดำเนินชีวิตในสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวผู้ด้อยโอกาส
     8. โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากสาธารณภัยและไม่สามารถช่วยเหลือตนเองในเบื้องต้นได้ สร้างกำลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน และสร้างความรัก ความสามัคคี ระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชนในท้องถิ่น
     9. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการเทศบาลเมืองเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกับผู้อื่น ให้คนพิการมีโอกาสได้งานทำที่สอดคล้องกับความถนัดและความต้องการ เพื่อให้คนพิการได้ออกสู่สังคมกว้างขึ้น ช่วยให้คนพิการได้ร่วมกิจกรรมซึ่งสามารถเข้าใจความต้องการของคนพิการด้วยกันได้ดี และสร้างทัศนคติอยู่ร่วมกันระหว่างคนพิการและสังคมในชุมชน

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th