Thai English

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองเพชรบุรีนางเยาวลักษณ์   ทัสทะเสน
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
 

      ภารกิจหน้าที่ (ภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วนงาน)
      1. ควบคุม กำกับดูแลการบริหารงานทั่วไป ประสานการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ในส่วนของกองวิชาการและแผนงาน และควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของฝ่ายและงานต่างๆ ดังนี้
          1.1 ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
                 - งานประชาสัมพันธ์และการท่องเที่ยว
          1.2 ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
                 - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
          1.3 งานนิติการ
          1.4 งานธุรการ

      2. รับผิดชอบ ควบคุมกำกับดูแลบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างในส่วนของกองวิชาการและแผนงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ

 

     การให้บริการ
      1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองเพชรบุรี ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 032-403888 ต่อ 3306
      2. ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี งานนิติการ 032-403888 ต่อ 3306
      3. ศูนย์บริการท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี 032-403813 งานประชาสัมพันธ์ 032-403888 ต่อ 3302

 


     โครงการหรือกิจกรรมที่สำคัญ
        1. โครงการประชาคมเมืองเทศบาลเมืองเพชรบุรี
           จัดเวทีประชาคมเมืองเทศบาลเมืองเพชรบุรี เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาลและภาคราชการต่างๆ ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

      2. โครงการกฎหมายชาวบ้าน
          จัดอบรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยให้ความรู้กับผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลทั้ง 17 ชุมชน

      3. โครงการตามรอยประวัติศาสตร์อยุธยาที่มีชีวิต (ทอดน่อง ท่องเมืองเพชร เที่ยววัด ชมวัง นั่งรถ ชมเมือง)
          กิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปีระหว่างวันที่ 14-15 เมษายน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยพานักท่องเที่ยว เที่ยวชมความงามตามสถานที่ต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี ด้วยรถรางนำเที่ยว 35 ที่นั่ง 3 รอบบริการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

        รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ
      - รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562)

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th