Thai English

สำนักปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี

 


นางนารีรัตน์  คงสุทธิ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 

ภารกิจหน้าที่ (ภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วนงาน)
    - งานธุรการ
      มีหน้าที่ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของงานธุรการ
    - งานทะเบียนราษฎร
      มีหน้าที่ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ
    - งานรักษาความสงบและความมั่นคง ฝ่ายปกครอง
      มีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานรักษาความสงบและความมั่นคง และควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงาน
     
เทศบาล และพนักงานจ้างของงานรักษาความสงบและความมั่นคง
    - งานพัฒนาการเมืองการปกครอง ฝ่ายปกครอง
      มีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานพัฒนาการเมืองการปกครอง เกี่ยวกับการประสานการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี
      รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี ดำเนินการเรื่องการประชุมสภาเทศบาล
      การประชุมหัวหน้าส่วนการงาน การประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
    - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง
      มีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติของพนักงาน
      เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 


การให้บริการ
   - ให้บริการปิดประกาศ (กรณีขอจดทะเบียนขายที่ดิน, ขอจดทะเบียนโอนมรดกฯ) ติดต่อ งานธุรการ 032-403888
     ต่อ 2202
   - ให้บริการการแจ้งเกิด, การแจ้งตาย, การแจ้งย้ายที่อยู่และการแจ้งปลายทาง, การแก้ไขรายการ, งานบัตรประจำตัว
      ประชาชน ติดต่อ งานทะเบียนราษฎร 032-403888 ต่อ 1402
   - ให้บริหารรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนเกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพื่อแก้ไขยุติปัญหาการร้องเรียนให้สำเร็จลุล่วง
     เป็นที่พอใจแก่ผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน ติดต่อ งานรักษาความสงบและความมั่นคง 032-403888 ต่อ 2202
   - ให้บริการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ ติดต่อ งานรักษาความสงบและ
      ความมั่นคง 032-403888 ต่อ 2202
   - ให้บริการน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค บริหารกำจัดสัตว์มีพิษ เช่น งู ต่อ เป็นต้น บริการตัดต้นไม้ เป็นวิทยากรบรรยายและ
     สาธิตการระงับอัคคีภัย ล้างถนนกรณีมีสิ่งสกปรกบนผิวถนนอันเกิดจากคราบน้ำมัน ออกระงับเหตุเพลิงไหม้ ติดต่อ
     งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 032-425245 หรือ 199

 

   
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th