Thai English

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี 2559
Attachments:
Download this file (01.ปกเทศบัญญัติ.pdf)01.ปกเทศบัญญัติ.pdf[ ]44 Kb
Download this file (02.สารบัญ เทศบัญญัติ งบประมาณ 2559.pdf)02.สารบัญ เทศบัญญัติ งบประมาณ 2559.pdf[ ]36 Kb
Download this file (03.ข้อมูลเบื้องต้นของอปท.pdf)03.ข้อมูลเบื้องต้นของอปท.pdf[ ]26 Kb
Download this file (04.คำแถลง.pdf)04.คำแถลง.pdf[ ]18 Kb
Download this file (05.คำแถลง รายละเอียดคำแถลง.pdf)05.คำแถลง รายละเอียดคำแถลง.pdf[ ]34 Kb
Download this file (06.คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf)06.คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf[ ]48 Kb
Download this file (07.คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายจ่าย.pdf)07.คำแถลง รายละเอียดประมาณการรายจ่าย.pdf[ ]30 Kb
Download this file (08.รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ  สถานธนานุบาล 1,2.pdf)08.รายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ สถานธนานุบาล 1,2.pdf[ ]36 Kb
Download this file (09.บันทึกหลักการและเหตุผล.pdf)09.บันทึกหลักการและเหตุผล.pdf[ ]19 Kb
Download this file (10.บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน.pdf)10.บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามด้าน.pdf[ ]29 Kb
Download this file (11.บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน.pdf)11.บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน.pdf[ ]257 Kb
Download this file (12.บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล.pdf)12.บันทึกหลักการและเหตุผล รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล.pdf[ ]41 Kb
Download this file (13.รายงานประมาณการรายรับ.pdf)13.รายงานประมาณการรายรับ.pdf[ ]321 Kb
Download this file (14.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf)14.รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ.pdf[ ]66 Kb
Download this file (15.รายงานประมาณการรายจ่าย.pdf)15.รายงานประมาณการรายจ่าย.pdf[ ]3947 Kb
Download this file (16.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย.pdf)16.รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย.pdf[ ]568 Kb
Download this file (17.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย.pdf)17.ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย.pdf[ ]741 Kb
Download this file (18.สถานธนานุบาล1.pdf)18.สถานธนานุบาล1.pdf[ ]23 Kb
Download this file (19.สถานธนานุบาล1 รายรับ.pdf)19.สถานธนานุบาล1 รายรับ.pdf[ ]33 Kb
Download this file (20.สถานธนานุบาล1 รายจ่าย.pdf)20.สถานธนานุบาล1 รายจ่าย.pdf[ ]88 Kb
Download this file (21.สถานธนานุบาล2.pdf)21.สถานธนานุบาล2.pdf[ ]23 Kb
Download this file (22.สถานธนานุบาล2 รายรับ.pdf)22.สถานธนานุบาล2 รายรับ.pdf[ ]32 Kb
Download this file (23.สถานธนานุบาล2 รายจ่าย.pdf)23.สถานธนานุบาล2 รายจ่าย.pdf[ ]85 Kb

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th