Thai English
 
ธนาคารกรุงไทย เปิดจุดลงทะเบียนโครงการเราชนะ สำหรับผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน ตามวันเวลาดังนี้ 
    1. กศน.ดอนคาน อ.เมืองเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2564
    2. ศูนย์การค้าหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564
    3. ที่ว่าการอำเภอปราณบุรีตั้งแต่วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564
    4. ที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2564
 
โดยผู้ติดต่อสามารถใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดตัวจริง เป็นหลักฐานในการลงทะเบียน
พร้อมทั้งขยายเวลาในการลงทะเบียน ถึง 5 มีนาคม 2564
 

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th