Thai English

ประชาสัมพันธ์เลื่อนจัดงานพระนครคีรีเมืองเพชร

       เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 14 มกราคม นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานพระนครคีรีเมืองเพชรครั้งที่ 35 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี(หลังเก่า) ชั้น 1
       ผลการประชุมคณะกรรมการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 35 ประจำปี 2564 มีมติเลื่อนการจัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 35 ออกไปก่อน โดยคาดว่าจะจัดได้ช่วงเดือน เมษายน-พฤษภาคม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยคณะกรรมการจะมีการประชุมประเมินสถานการณ์ และกำหนดวันจัดงานที่แน่นอนอีกครั้ง

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th