Thai English

ขอความร่วมมือระมัดระวัง การแสดงเครื่องหมายตราสัญลักษณ์
หรือเครื่องหมายการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

          ตามที่จังหวัดเพชรบุรีได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า มีผู้ร้องเรียนไปยังกระทรวงมหาดไทยว่าในการจัดงานประจำปี หรืองานเทศกาลต่างๆ ของส่วนราชการหรือภาคเอกชน ปรากฎภาพสัญลักษณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการงานดังกล่าว เป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่ากฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นบทบัญญัติที่มุ่งควบคุมและจำกัดการโฆษณาประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่อาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค รวมทั้งนำไปสู่อุบัติเหตุ และอุบัติภัยทางการจราจร
          จังหวัดเพชรบุรีจึงขอให้ระมัดระวังการจัดงานเทศกาลต่างๆ รวมทั้งการจัดงานรื่นเริงสังสรรค์ของหน่วยงาน โดยหลีกเลี่ยงการแสดงตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ประชาสัมพันธ์ในบริเวณจัดงาน รวมถึงควบคุมการจัดงานรื่นเริง ซึ่งมีการแสดงเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายการค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อมิให้เกิดการร้องเรียนการกระทำผิดตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th