Thai English

การดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคในการเดินทางเข้า-ออก พื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด

      จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระบาดใหม่ในประเทศไทย ส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19)  (ศบค.) ได้เปิดมาตรการควบคุมโรคในการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่ควบคุมสูงสุด
28 จังหวัด  พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด ประกอบด้วย สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี  ตราด  และจังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงขอให้ท่านปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคในการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่  ดังนี้
      1. ตรวจวัดอุณหภูมิ /สังเกตอาการ
      2. ตรวจว่ามีแอพพลิเคชั่น หมอชนะ
      3. สอบถามเหตุผล การเดินทาง
      สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด  ได้แก่ สมุทรสาคร ระยอง จันทบุรี ชลบุรี และตราด
ต้องแสดงใบอนุญาตการเดินทางจากเจ้าหน้าที่ในภูมิลำเนา พื้นที่เฝ้าระวัง 49 จังหวัด ให้ปฏิบัติตามศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด (ศปก.จังหวัด) /คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด (คกก.จังหวัด) กำหนด


*** ขอให้ประชาชน “งดหรือชะลอ” การเดินทางโดยไม่จำเป็น ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2564  ***

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th