Thai English

การประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563

          วันที่ 29 ธันวาคม  2563 นายยงยุทธ สังวรณ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี  กล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี 2563 โดยมีนายวิรัตน์ จิระธนากร รองประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 3 เขต และคณะผู้บริหาร นำโดยนายพลยุทธ อังกินันทน์ รองนายกเทศมนตรี ,เลขานุการนายกเทศมนตรี , ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ,  หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เข้าร่วมประชุม โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก พ.จ.อ.กิตติพัฒน์ ทะเลน้อย นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระปรางค์ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี

        

      

       

       

      

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th