Thai English

มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

            ตามที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และมีการรายงานการพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหลายๆจังหวัด  เทศบาลเมืองเพชรบุรี  โดยสำนักปลัดเทศบาล  ได้ดำเนินการทำความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ ได้แก่ จุดที่มีการสัมผัสร่วมกัน เช่น ห้องน้ำ กลอนประตู ลูกบิดประตู ราวบันได สวิตช์ไฟ ปุ่มกดลิฟต์  อุปกรณ์สำนักงานฯลฯ ด้วยน้ำยาทำความสะอาด และทำความสะอาดทุก ๆ 3 ชั่วโมง  นอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลสำหรับจุดตรวจคัดกรองเข้า-ออก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

                   

                     

                     

                    

                    

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th