Thai English

เทศบาลเมืองเพชรบุรีจัดกิจกรรมตลาดเมืองเพชรปลอดภัยกุ้งกินได้ ไม่ติดโรค

             วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 06.00 น.  เทศบาลเมืองเพชรบุรี นำโดยนายพลยุทธ อังกินันทน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี  สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี  สาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบุรีบุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสมาชิก อสม.เทศบาลเมืองเพชรบุรี  มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ จึงได้จัดกิจกรรม “ตลาดเมืองเพชรปลอดภัยกุ้งกินได้ ไม่ติดโรค” ณ หอนาฬิกาวัดธ่อเจริญธรรม เนื่องจากประชาชนในพื้นที่เกิด
ความวิตกกังวลต่อการจับจ่ายสินค้าภายในตลาดสดและส่งผลกระทบต่อยอดจำหน่ายสินค้าของพ่อค้าแม่ค้าภายในตลาด
โดยเฉพาะอาหารทะเลสด-แห้ง  จึงได้นำกุ้งในตลาดสดมาปิ้งย่างแจกจ่ายให้กับประชาชน และยังได้รับประทาน “กุ้ง” เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่ากุ้งที่ปรุงสุกโดยผ่านความร้อนนั้นปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ประกอบการพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารทะเลในตลาดสด

     

     

    

     

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th