Thai English

ลงพื้นที่ตรวจสอบประเมินสถานประกอบการ

       เทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบและประเมินสถานประกอบการเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้ง ของผู้ประกอบการค้าที่ยื่นขอต่อใบอนุญาต ได้แก่ การประกอบกิจการสะสมอาหารและการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  พร้อมนี้ได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการค้าดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค Covid-19 อย่างเคร่งครัด

    

    

   

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th