Thai English

ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองและให้คำแนะนำแรงงานต่างด้าว
ที่ทำงานก่อสร้างบริเวณศาลจังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง

               เทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและควบคุมโรค  ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล ค้นหา คัดกรองแรงงานต่างด้าวที่ทำงานก่อสร้างบริเวณศาลจังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี ทั้งนี้ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19

   

    

   

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th