Thai English

กองสาธารณสุขฯ ประชุมร่วมกับอสม.ลงพื้นที่ทำการค้นหา คัดกรองผู้ที่เดินทางไปพื้นที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อโควิด-19

     วันที่ 21 ธันวาคม 2563 กองสาธารณสุขฯ ประชุมร่วมกับ อสม.ในเขตเทศบาลเมืองทั้ง17ชุมชน.ลงพื้นที่ทำการค้นหา    คัดกรองผู้ที่เดินทางไปพื้นที่เสี่ยงต่อโรคติดเชื้อโควิด-19  โดยเฉพาะตลาดแพกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร  รวมทั้งแรงงานต่างด้าว ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ พร้อมให้คำแนะนำในการเฝ้าระวังสังเกตอาการหากมีไข้ ไอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส     ให้แจ้ง อสม.ในพื้นที่ทันที

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th