Thai English

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี
ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

            วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยกองวิชาการและแผนงาน จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองเพชรบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยมีนายจรุงศักดิ์ เรืองแก้ว ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลฯ  เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1  ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี

    

   

    

    

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th