Thai English

ลงพื้นที่ให้คำแนะนำผู้ประกอบการร้านค้าและล้างทำความสะอาดตลาดสด
ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด – 19

     วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เทศบาลเมืองเพชรบุรี นำโดยนายพลยุทธ อังกินันทน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3,  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี,  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี,  สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์จังหวัดเพชรบุรี,  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี,  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเพชรบุรี,  สมาชิก อสม.เทศบาลเมืองเพชรบุรี และจิตอาสา ร่วมกันล้างทำความสะอาดตลาดหลังตึกพานิชเจริญ ตลาดริมน้ำหลังตึกพานิชเจริญ และตลาดอนามัย  ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด – 19 อีกทั้งยังเป็นการสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับผู้ประกอบการ และสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนที่มาซื้ออาหารทะเล อาหารแห้ง ในตลาดสดอีกด้วย
     โอกาสนี้ นายพลยุทธ อังกินันทน์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สมาชิก อสม.เทศบาลเมืองเพชรบุรี ลงพื้นที่เดินรณรงค์ให้คำแนะนำกับประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดเทศบาลเมืองเพชรบุรี ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด – 19 และการปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดเพชรบุรี ที่ 2426/2563 เรื่องมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ระลอกใหม่

     

    

     

     

    

     

     

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th