Thai English

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564

          วันที่ 8 ธันวาคม 2563 เทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยกองการศึกษา จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ  โดยมีนายกิตติพงษ์ เทพพานิช รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือการจัดกิจกรรมต่างๆ  อาทิ การประกวดเรียงความ การประกวดวาดภาพ การประกวดร้องเพลง การแสดงจินตลีลาและนาฏศิลป์ การแสดงนิทรรศการ เป็นต้น  โดยหน่วยงานทุกภาคส่วนได้ให้การสนับสนุนการจัดงานวันเด็กของเทศบาลเมืองเพชรบุรีมาโดยตลอด  ณ ห้องประชุมจอมเพชร ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี

   

   

   

   

   

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th