Thai English

พิธีโล้ชิงช้า พุทธคัลไลฟ้า วัดเพชรพลี

        วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 นายพลยุทธ อังกินันทน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วยนายจรุงศักดิ์ เรืองแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี  เข้าร่วมพิธีโล้ชิงช้า พุทธคัลไลฟ้า วัดเพชรพลี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ วัดเพชรพลี  โดยมี
นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีโล้ชิงช้าที่มีมาแต่โบราณกาลและเพื่อให้ชาวเพชรบุรีและชาวไทยได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ในการอยู่ร่วมกันของชุมชนเมืองพริบพรี (เพชรบุรี)
และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัด

   

  

   

   

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th