Thai English

การประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรี พบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน

          วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายยุทธ อังกินันทน์ นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี มอบหมายให้  นายพลยุทธ อังกินันทน์
รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาลเมืองเพชรบุรีพบแกนนำชุมชน 17 ชุมชน  พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้นำชุมชนเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะต่างๆ จากชุมชน อาทิเรื่อง การตีเส้นจราจร  การซ่อมแซมพื้นผิวจราจร การตัดแต่งกิ่งไม้ การลอกท่อระบายน้ำ โอกาสนี้ ผู้แทนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ บริเวณถนนราชวิถี และได้เชิญผู้แทนชุมชนเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นโครงการดังกล่าว ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพระปรางค์ ชั้น 3 เทศบาลเมืองเพชรบุรี

  

  

  

  

 

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th