Thai English

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้า

          ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ขอแจ้งให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี ได้รับทราบถึงข้อกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้าแรงสูงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า  ได้ทราบถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้าฟ้าแรงสูง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าดับและนำไปสู่ความเสียหายให้แก่ประชาชน ผู้ประกอบการ และการบริการของรัฐได้  ปัจจุบันการไฟฟ้าฝ่ายผลิตได้ประกาศกำหนดเขตเดินสายไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยตลอดแนวสายส่งไฟฟ้า โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พ.ศ.2511  
         สำหรับพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี ได้แก่ ตำบลคลองกระแชง อยู่ในข้อกำหนดดังกล่าวและอยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองเพชรบุรี  โดยมีขนาดสายส่งไฟฟ้า 115,000 โวลต์ รวมเขตเดินสายไฟ 24 เมตร ในการจะทำการก่อสร้างขอให้ตรวจสอบการก่อสร้างก่อน  จึงทำเรื่องขออนุญาตกระทำการก่อสร้างหรือปรับพื้นที่ในเขตเดินสายไฟฟ้าได้ เนื่องจากการเวียนคืนของการไฟฟ้าฯ ไม่มีการแบ่งหักในโฉนดที่ดิน  เป็นเหตุให้การขออนุญาตก่อสร้างฯ ต้องตรวจสอบวัดจากพื้นที่จริง และหากมีปัญหาแนวเขตไม่ชัดเจน  สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข 0 3232 2763 สำนักงานราชบุรี 2  เลขที่ 140 หมู่ที่ 5 ถนนเพชรเกษม ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000 ในวันและเวลาราชการ หรือสถานีไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่อยู่ใกล้เคียง และแผนกประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 0 2436 2672 ทั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
         จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

*****************************

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th