Thai English

                     ขอเชิญประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี
              เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส รักเมืองเพชร รักประชาธิปไตย พร้อมใจไปเลือกตั้งท้องถิ่น ในวันอาทิตย์ที่ 20
              ธันวาคม 2563 เวลา 8.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อเลือกนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th