Thai English

การประชุมหารือแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน

        วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายพลยุทธ อังกินันทน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานแผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ภายใต้นโยบายกระทรวงมหาดไทยเพื่อขับเคลื่อน “โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน ณ บริเวณถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่บริเวณแยกเขาวังไปจนถึง   แยกที่ทำการไปรษณีย์ จังหวัดเพชรบุรี ระยะทางประมาณ 850 เมตร

  

  

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th