Thai English

การหารือการจัดทำร่างผังเมือง

          วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้แทนบริษัท ซิตี้ แพลน โปรเฟสชันนอล บริษัทที่ปรึกษาซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง  ได้ว่าจ้างเพื่อสำรวจความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำร่างผังเมือง ได้เข้าพบ นายพลยุทธ อังกินันทน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี  เพื่อรับฟังแนวนโยบาย แนวทางการพัฒนา ปัญหา ข้อเสนอแนะ การพัฒนาโครงสร้าง     พื้นฐานของประชาชน และชุมชนเมืองในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีว่ามีความต้องการขั้นพื้นฐานในด้านใดบ้าง ทั้งนี้ เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาในการจัดทำร่างผังเมืองต่อไป

  

  

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th