Thai English

การอบรมหลักสูตรวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง

        วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เทศบาลเมืองเพชรบุรี โดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน จัดการอบรมหลักสูตรวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตามโครงการพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี มีนายจรุงศักดิ์ เรืองแก้ว ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบุรี เปิดการอบรม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจ้าง เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุม
พระปรางค์ ชั้น 3 เทศบาลเมืองเพชรบุรี

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th