Thai English

ประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี 2563

          วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นายยงยุทธ สังวรณ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรีกล่าวเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ประจำปี 2563 โดยมีนายวิรัตน์ จิระธนากร รองประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง
3 เขต และคณะผู้บริหารนำโดยพล.ต.ต.ชวลิต ภัยลี้ นายพลยุทธ อังกินันทน์ นายกิตติพงษ์ เทพพานิช รองนายกเทศมนตรีฯ เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเข้าร่วมประชุมโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระปรางค์ ชั้น 3
สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี

   

   

  

   

   

   

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th