Thai English

 

                 ประกาศให้ชายที่มีสัญชาติไทยที่เกิด พ.ศ. 2546 ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ อำเภอเมืองเพชรบุรี ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ด้วยตนเอง ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรี  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(ในเวลาปฏิบัติราชการทุกวัน)

    

   

 

Attachments:
Download this file (CCF13082563_0001.pdf)บัญชีรายชื่อ[ ]2910 Kb

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th