Thai English

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

              วันที่ 6 สิงหาคม 2563 เทศบาลเมืองเพชรบุรี พร้อมด้วย เทศบาลตำบลหัวสะพาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย และองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน ให้การต้อนรับนายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งได้รับมอบหมายให้ตรวจติดตามการดำเนินงานของ อปท. ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 2 (จังหวัดเพชรบุรี) ให้เป็นไปตามนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ ห้องประชุมจอมเพชร ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี

   

   

   

  

 

 

 

 


สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
46/1 ถนนราชวิถี ต.คลองกระแชง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

ส่วนกลาง : 0-3240-3888
งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : 0-3242-5245 หรือ 199
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3888 ต่อ 1203

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองเพชรบุรี : 0-3240-3813
สำนักปลัดเทศบาลฯ : 0-3240-3888 ต่อ 2202                                         กองวิชาการและแผนงาน : 0-3240-3888 ต่อ 3306
กองคลัง : 0-3240-3888 ต่อ 1502 ,โทรสาร. 0-3240-3886                        กองสวัสดิการสังคม : 0-3240-3888 ต่อ 2402
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 0-3242-5820 ,โทรสาร. 0-3242-7981      สำนักการช่าง : 0-3240-3894 ,โทรสาร. 0-3240-3887

โทรสาร. 0-3240-3897     Facebook : www.facebook.com/phetchaburicity
E-mail : 4760101@dla.go.th